دانلود زیرنویس فارسی سریال به سبکی پر (Light as a Feather). گروهی از دختران نوجوان باید با پیامدهای ماوراء طبیعی ناشی از یک بازی معصومانه “نور مانند پر، سفت مانند تخته” برخورد کنند، زمانی که شروع به مرگ می کنند دقیقاً همانطور که پیش بینی شده بود.