دانلود زیرنویس فارسی سریال دخترها (Girls). داستان تحقیرهای مختلف، بلاها و پیروزی های نادر چهار دختر بیست و چند ساله بسیار متفاوت: هانا، نویسنده ای مشتاق. مارنی، دستیار گالری هنری و پسرعموهای جسا و شوشانا.

The assorted humiliations, disasters and rare triumphs of four very different twenty-something girls: Hannah, an aspiring writer; Marnie, an art gallery assistant and cousins Jessa and Shoshanna.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید