این سریال در آینده ای دور و در زمانی اتفاق می افتد که گونه انسان بینایی خود را از دست داده و اکنون باید روش های جدیدی برای تعامل، ساختن، شکار و بقا پیدا کند. همه چیز زمانی عوض می شود که یک دو قلو با قدرت بینایی متولد می شوند…. برای دانلود زیرنویس فارسی سریال دیدن (See) با ایران زیرنویس همراه باشید.

See takes place in “a future when the human race has lost the sense of sight, and society has had to find new ways to interact, to build, to hunt, to survive. All of that is challenged when a set of twins with sight is born.”