دانلود زیرنویس فارسی سریال برای شجاع بودن (To Be A Brave One). آنیو یک زن جوان و آینده‌دار حرفه‌ای با خانواده و شغلی قابل رشک است، اما یک تصادف ناگهانی رانندگی او را به کما می‌برد. وقتی دو سال بعد دوباره از خواب بیدار شد، هیچ چیز نداشت. اما آنیو شجاعانه از اندوه خود خلاص شد.

Anyu is a young and promising career woman with an enviable family and career, but a sudden car accident puts her in a coma. When she woke up again two years later, she was left with nothing. But Anyu bravely recovered from her grief.