دانلود زیرنویس فارسی سریال تعمیرکار روح (Soul Mechanic). «مکانیک روح» روانپزشکان را دنبال می کند که سعی می کنند زخم های عاطفی مردم را درمان کنند.

“Soul Mechanic” follows psychiatrists as they try to cure people of their emotional wounds.