دانلود زیرنویس فارسی سریال ستاره‌های دنباله‌دار (Shooting Stars). این در مورد افرادی در صنعت سرگرمی است که از همه چیز ستاره های برتر مراقبت می کنند. آنها خونریزی می کنند، عرق می کنند و اشک می ریزند تا چهره های مشهورشان بدرخشند. یک عاشقانه بین ستاره عالی و بی عیب و نقص و رئیس تیم تبلیغاتی که در خط مقدم مدیریت ستاره قرار دارد ظاهر می شود. این در مورد داستان های درخشان دو شخصیت اصلی و دیگران اطراف آنها است..

It is about people in the entertainment industry who take care of everything of top stars. They bleed, sweat, and shed tears to make their celebrities shine. A romance appears between the perfect and flawless top star and the head of the promotion team, who is at the forefront of the star management. This is about the sparkling stories of the two main characters and others surrounding them.