دانلود زیرنویس فارسی سریال دروغگوهای کوچک زیبا: گناه اصلی (Pretty Little Liars: Original Sin). بیست سال پیش، مجموعه ای از حوادث غم انگیز تقریباً میلوود را از هم پاشید. اکنون، در روزگار کنونی، مجموعه‌ای کاملاً جدید از دروغگویان کوچک خود را در عذاب یک مهاجم ناشناس می‌بینند.

Twenty years ago, a series of tragic events almost ripped Millwood apart. Now, in the present day, a brand-new set of Little Liars finds themselves tormented by an unknown assailant.