دانلود زیرنویس فارسی سریال کامل و معمولی (Perfect and Casual). داستان حول محور پروفسور ژانگ سینیان “خدای مرد” سرد و یخی و یون شو آرام و آفتابی می چرخد.

The story revolves around cold and icy “male god” professor Zhang Sinian and the calm and sunny Yun Shu.