دانلود زیرنویس فارسی سریال مرد یک مشتی (One Punch Man).در دنیایی از موجودات مافوق بشر، سایتاما یک قهرمان منحصر به فرد است، او می تواند با یک مشت دشمنان را شکست دهد. اما از آنجایی که فقط یک قهرمان در دنیایی پر از آنها است، زندگی او پوچ و پوچ است: او از هیچکس احترام نمی گیرد، نسبت به همه چیز نگرش آرام نشان می دهد و در بیشتر موارد، زندگی قهرمان کلی خود را بیهوده می بیند…

In a world of superhuman beings, Saitama is a unique hero, he can defeat enemies with a single punch. But being just one hero in a world filled with them, his life is empty and hollow: he gets no respect from anyone, he displays a laidback attitude to everything and for the most part, he finds his overall hero life pointless… and worst of all, he lost his hair due to intense training. These are the adventures of an ordinary yet extraordinary hero.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید