دانلود زیرنویس فارسی سریال روزی روزگاری یک شهر کوچک (Once Upon a Small Town). یک دامپزشک شهری به حومه شهر نقل مکان می کند و در آنجا با یک پلیس زن آشنا می شود، یک شهروند خودی با رازی دوستانه.

A city veterinarian moves to the countryside where he meets a policewoman, a town insider with a friendly secret.