دانلود زیرنویس فارسی سریال دونووان عزیز من (My Dear Donovan). Donovan یک مدل ترند فوق العاده داغ است. پمنی مربی مهدکودکی، شیرین و مهربان، اما تا حدی دست و پا چلفتی است که ناگهان مدیرش می شود. وقتی این دو متضاد باید با هم کار کنند، جرقه ها ممکن است به طور غیر منتظره ظاهر شوند.

Donovan is a super hot trending model. Pemanee is a kindergarten teacher, sweet and kind, but somewhat clumsy, who was suddenly becomes his manager. When these two opposites must work together, sparks was may appear unexpectedly.