دانلود زیرنویس فارسی سریال دانشکده حقوق (Law School). هنگامی که یک حادثه تلخ در مدرسه معتبر آنها رخ می دهد، عدالت از طریق قانون توسط یک استاد حقوق سختگیر و دانش آموزان جاه طلبش مورد آزمایش قرار می گیرد.

When a grim incident occurs at their prestigious school, justice through law is put to a test by a tough law professor and his ambitious students.