دانلود زیرنویس فارسی سریال عدالت برای نوجوانان (Juvenile Justice). قاضی که بدنام به دلیل بیزاری از نوجوانان شناخته می شود، قاضی تازه انتصابی دادگاه اطفال در ناحیه یونهوا می شود. او که قربانی جنایات نوجوانان در جوانی است، با پرونده‌های مختلف مربوط به نوجوانان بزهکار و سایر جوانان روبرو می‌شود که به او کمک می‌کند تا بفهمد بزرگسالی واقعاً به چه معناست.

A judge who is infamously known for her dislike towards juveniles becomes the newly appointed judge of a juvenile court in the Yeonhwa District. A victim of juvenile crime in her youth, she faces various cases involving juvenile delinquents and other youths, which helps her discover what it truly means to be an adult.