دانلود زیرنویس فارسی سریال حرکت هیکارو (Hikaru no Go). شیائو گوانگ یک تخته Go باستانی را به طور تصادفی کشف کرد و به این ترتیب با چو یینگ، بازیکن Go که به عنوان یک “روح” در تخته Go جا افتاده و هزاران سال را تجربه کرده است، آشنا شد.

Xiao Guang discovered an ancient Go board by coincidence and thus got to know Chu Ying, a Go player who has been entrenched in the Go board as a “soul” and who has experienced thousands of years.