دانلود زیرنویس فارسی سریال کیمیای روح (Alchemy of Souls). سرنوشت دو نفر به دلیل “هوانهونسول” (روح مردگان به زنده ها باز می گردد) به هم می خورد.

The fate of two people becomes twisted due to “hwanhonsool” (the soul of the dead return to the living).