برای داچ، بقا بالاترین امتیاز است و قدرت مرگبارترین بالاترین حد از همه است. هنگامی که او کنترل تجارت هروئین سرقت شده یک ارباب آفریقایی را به دست می آورد، به سرعت آن را تبدیل به ترسناک ترین امپراتوری مواد مخدر در ساحل شرقی می کند. برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم داچ (Dutch 2021) در ادامه با ایران زیرنویس همراه باشید.

For Dutch, survival is the ultimate score, and power is the deadliest high of all. When he gains control of an African drug lord’s stolen heroin business, Dutch quickly makes it the most feared drug empire on the East Coast.