دانلود زیرنویس فارسی فیلم ایکس ایکس ایکس هولیک (XxxHolic 2022). واتانوکی توانایی خاصی در دیدن یاکاشی دارد. یک روز، او توسط یک پروانه به یک فروشگاه مرموز هدایت می شود. در آنجا با صاحب فروشگاه یوکو آشنا می شود. او به او می گوید که آرزوی ارزشمندترین چیزش را به او خواهد داد.

Watanuki has a special ability to see ayakashi. One day, he is led by a butterfly to a mysterious store. There, he meets the owner of the store Yuuko. She tells him that she will grant him a wish for his most precious thing.