دانلود زیرنویس فارسی فیلم حقیقت زشت (The Ugly Truth 2009). یک تهیه کننده برنامه صبحگاهی که دچار چالش عاشقانه شده است، با اکراه درگیر یک سری آزمایشات ظالمانه توسط خبرنگار شوونیست خود می شود تا نظریه های خود را در مورد روابط ثابت کند و به او کمک کند عشق پیدا کند. ترفندهای هوشمندانه او اما منجر به یک نتیجه غیرمنتظره می شود.

A romantically challenged morning show producer is reluctantly embroiled in a series of outrageous tests by her chauvinistic correspondent to prove his theories on relationships and help her find love. His clever ploys, however, lead to an unexpected result.