دانلود زیرنویس فارسی فیلم آیین کتاب قرمز (The Red Book Ritual 2022). سه دوست تصمیم می گیرند که بازی The Red Book را انجام دهند. چیزی که آنها نمی دانند این است که در خانه شر در انتظار رها شدن است. مدتها پیش یک جادوگر به عنوان بخشی از یک مراسم شیطانی درگذشت. هر سوالی که می پرسند بیشتر و بیشتر به او نزدیک می شوند.

Three friends decide to play The Red Book game. What they don’t know is that in the house evil is waiting to be released. A long time ago a witch died as part of a satanic ritual. Every question they ask, they get closer and closer to her.