دانلود زیرنویس فارسی فیلم پسران مزاحم (Rowdy Boys 2022). ‏داستان عشق آکشای و کاویا در پس زمینه جنگ های گروهی بین دانشجویان دانشجویان مهندسی و کالج پزشکی. چگونه داستان عشق آشکار می شود و چه شرایط غیرمنتظره ای منجر به تصمیمات عظیمی می شود که معمای داستان را تشکیل می دهد.‏

The love story of Akshay and Kavya in the backdrop of gang wars between students of Engineering and Medical college students. How the love story unfolds and what unexpected circumstances lead to huge decisions forms the crux of the story.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.