دانلود زیرنویس فارسی فیلم ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی (Cloudy with a Chance of Meatballs 2009). فلینت لاکوود فکر می کند که او یک نابغه است. اما هیچ یک از چیزهایی که او اختراع کرد چیزهایی نیستند که معنی داشته باشند یا مفید باشند. با این حال، او از حمایت مادرش برخوردار است، اما وقتی مادرش می میرد، با پدرش تنها می ماند که فکر می کند باید آن را رها کند. هنگامی که جامعه ای که او در آن زندگی می کند در یک بحران اقتصادی است زیرا منبع درآمد اصلی آنها، کارخانه کنسرو ساردین، تعطیل شده است، فلینت تصمیم می گیرد آخرین اختراع خود را امتحان کند، دستگاهی که می تواند آب را به غذا تبدیل کند..

Flint Lockwood thinks he’s a genius. But none of the things he invented are things that make sense or are useful. However, he has the support of his mother but when she dies, he’s left alone with his father who thinks he should give it up. When the community that he lives in is in an economic crisis because their primary source of income, a sardine cannery, was shut down, Flint decides to try his latest invention, a machine that can turn water into food. But something goes wrong and the machine ends up in the atmosphere. Later it starts raining food. The shifty mayor tries to use this as a way to help their community, but when Flint senses something wrong with the machine, the mayor convinces him to ignore it. However, as Flint predicts, chaos ensues.