دانلود زیرنویس فارسی فیلم دختر قرن بیستم (20th Century Girl 2022).اولین عشق و دوستی های یک دانش آموز دبیرستانی را دنبال می کند. Bo-Ra یک دانش آموز 17 ساله دبیرستانی است. او در تکواندو مهارت دارد و شخصیت درخشان و مثبتی دارد. او همچنین عضو باشگاه پخش در مدرسه خود است. وون هو عضو همان باشگاه پخش است. بو را با یئون دو دوست صمیمی است که در همان مدرسه درس می خواند..

Follows the first love and friendships of a high school student. Bo-Ra is 17-year-old high school student. She is good at taekwondo and has a bright and positive personality. She is also a member of the broadcasting club at her school. Woon-Ho is a member of the same broadcasting club. Bo-Ra is best friends with Yeon-Du , who attends the same school. Yeon-Du has a crush on Hyun-Jin. She asks Bo-Ra to find out everything about Hyun-Jin and goes to the U.S. to have heart surgery. After that, Bo-Ra begins to observe Hyun-Jin closely and she falls in love with him.